การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 (23 มีนาคม 2564)

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 1. คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 668/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 2. สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ รดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18กลุ่มจังหวัด 3. โครงการจัดทำรายการฐานข้อมูลภาครัฐและระบบนามานุกรม และ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แผนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัด ประจำปี 2564 ตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

Share: