การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมตากสิน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากในการนี้ นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวซึ่งในที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงานและข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธราณะ เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยฐานข้อมูล (Open Data) คัดเลือกชุดรายการข้อมูลภาครัฐ การจัดทำรายงานข้อมูลฯ และรายละเอียดคำอธิบายข้อมูล และพิจารณาการจัดทำรายการข้อมูลภาครัฐในระดับพื้นที่ของจังหวัดตากและพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดตาก พ.ศ. 2566 – 2570


Share: