การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก ครั้งที่ 8/2563 (1 ธ.ค. 63)

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก ครั้งที่ 8/2563 โดยมีนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมฯ
ซึ่งในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบผลสรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ในห้วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 และข้อนโยบายเร่งด่วน ในด้านการบริหารจัดการ
และรายงานแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งแจ้งเพื่อทราบแผนการดำเนินงาน
ด้านการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: