การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2564 (23 มีนาคม 2564)

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2564 ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
คณะกรรมการฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้รับทราบสรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ พร้อมทั้งรับทราบ
ผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ คือ ด้านการบริหารจัดการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 โดยขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดตาก ปี 2564 ในด้านการปราบปรามยาเสพติดในระบบ CRIMES โดยที่ประชุมรับทราบผลการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดตาก ผลการดำเนินการ
ตามข้อร้องเรียน ผลและความคืบหน้าของกิจกรรมครูแดร์ (DARE) โครงการตำรวจประสานโรงเรียนและโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus safety Zone)
และการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ทุกระบบ โดยขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายและมาตรการด้านการลดอันตราย
จากยาเสพติด (Harm Reduction) รวมทั้งการขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ปี 2564 นอกจากนี้ในที่ประชุม
ได้ร่วมกันพิจารณาการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอและหน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงพิจารณา
การประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดตากต่อไป

Share: