การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (23 ก.พ. 64)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 64 เวลา 13:30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เป็นประธานการประชุมฯ ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยที่ประชุมได้รับทราบ สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
เดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ 2564 และจุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบาย ที่เน้นเรื่องการสืบสวนขยายผลทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดทุกระดับ ตัดวงจรทางการเงิน ยึดทรัพย์สิน
กลุ่มการค้ายาเสพติดมิให้นำเงินมาเป็นทุนในการค้ายาเสพติดหรือขยายธุรกิจผิดกฎหมายต่าง ๆ โดยเน้นบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามหลักนิติธรรม
รวมถึงรับทราบผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 , ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก กรมการปกครอง
และสำนักงาน ป.ป.ส. , การขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดตาก ปี 2564 , การสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชน (รอบที่ 1),
การรายงานความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ด้านยาเสพติดของกรมการปกครอง , ผลการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดตาก , ผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียน,
ความคืบหน้าของกิจกรรมครูแดร์ (DARE) โครงการตำรวจประสานโรงเรียน และโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone), ผลการดำเนินงานด้านการ
บำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ทุกระบบ , การขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายและมาตรการด้านการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction), การขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ปี 2564 และผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
และหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งนี้ ป.ป.ส. ได้เป็นศูนย์กลางประสานทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งหวังให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากสังคมไทย นั่นเอง

Share: