การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะกรรมการฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ซึ่งในที่ประชุมได้รับทราบผลสรุปสถานการณ์ยาเสพติดภาพรวมไตสมาส 1 ปี 2564 พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ คือ ด้านการบริหารจัดการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 โดยขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดตาก ปี 2564 ในด้านการปราบปรามยาเสพติด ในระบบ CRIMES โดยที่ประชุมรับทราบผลการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดตาก ผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียน ผลและความคืบหน้าของกิจกรรมครูแดร์ (DARE) โครงการตำรวจประสานโรงเรียนและโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus safety Zone) และการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ทุกระบบ โดยขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายและมาตรการด้านการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) รวมทั้งการขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ปี 2564
นอกจากนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลการติดตามการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ร่วมทั้งพิจารณาการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด และสรุปผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด ประจำเดือน มกราคม 2564 ในศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำอำเภอทั้ง 9 อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดตากให้บรรลุผลต่อไป

Share: