การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 1/2564 (8 ก.พ. 64)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เป็นประธานในการประชุมฯ และนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุุมโดยที่ประชุม ได้รับทราบดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจจังหวัดตาก ประจำเดือนมกราคม 2564 และสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านอำเภอแม่สอด รวมถึงรวมกันพิจารณาหารือ ประเด็นต่างๆ ของจังหวัดตาก ได้แก่ ด้านส่งเสริมอุตสาหกรรม
และการค้าชายแดน ในเรื่องปัญหาอุปสรรคขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (บัตรสีชมพู) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 , การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ,การช่วยเหลือผู้ประกันตน , ผลการดำเนินการศึกษาทางด่วน Motorway สายตาก-แม่สอด ด้านส่งเสริมเกษตรเรื่องการผลักดันจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลาง (Central Lab) ณ อำเภอแม่สอด ,การบริหารจัดการและการวางระบบชลประทานในจังหวัดตาก อย่างเป็นระบบในระยะยาว , การขนย้ายสินค้าเกษตร(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) และการเชื่อโยงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผักในพื้นที่จังหวัดตาก
สำหรับการหารือในด้านคุณภาพชีวิต เป็นเรื่องการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์มาตรการ แนวทางปฏิบัติของประชาชนตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก และเสนอให้ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายรวมถึงการส่งผู้แทนจังหวัดตากในการเข้าร่วมประชุมกลุ่มจังหวัดตากภาคเหนือตอนล่าง 1 และคณะกรรมการด้านการตลาดระดับจังหวัดตาก ด้วย ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอแมืองตาก จังหวัดตาก

Share: