การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตาก ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (7 ก.ค. 64)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตาก ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินการสถานการณ์ความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่จังหวัดตาก ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย
นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานในช่วงเดือนมิถุนายน 2564
ในเรื่อง สถานภาพอาชญากรรม, สถานการณ์คนต่างด้าวในพื้นที่, สถานการณ์ผู้ต้องขังในเรือนจำ, การตรวจสอบกล้อง CCTV เพื่อดำเนินการติดตามสถานการณ์ การปฏิบัติงาน
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขของหน่วยงานระดับอำเภอทั้ง 9 อำเภอ และหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เน้นย้ำให้หน่วยงานระดับอำเภอทั้ง 9 อำเภอ
เข้มงวด ในการปฏิบัติการด้านการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตากอย่างเคร่งครัด

Share: