การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวครั้งที่ 1 / 2564 (22 ก.พ. 64)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ห้องให้คำปรึกษา ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก โดยมี นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมฯ
ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการที่ขอรับการสนับสนุน โดยมีองค์กร
หน่วยงานที่เสนอ คือ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จำนวน 8 แห่ง จำนวน 9 โครงการ, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จำนวน 1 โครงการ ในการจัดประชุมมีผู้เข้าร่วมการประชุม ฯ
ประกอบด้วย ประชุม คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทั้งสิ้น 10 คน

Share: