การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2565 พร้อมคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยหน่วยงาน One Home จังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก , ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก , บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ของหน่วยงาน One Homeในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดตาก จำนวน 353 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 608,000 บาท ดังนี้ 1. พิจารณาเห็นชอบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม งบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 295 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 492,000 บาท 2. พิจารณาเห็นชอบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม งบเงินผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 56 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 112,000 บาท 3. พิจารณาเห็นชอบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม งบเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และคนครอบครัว จำนวน 2 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท


Share: