การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ 9/2564 พร้อมคณะกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่ตังหวัดตาก One Home จังหวัดตาก (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก , ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก , บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาให้ความให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย งบเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 51 ครอบครัว เป็นเงิน 90,000 บาท1. เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน รายละ 1,000 บาท จำนวน 21 ครอบครัว เป็นเงิน 21,000 บาท2. เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน รายละ 2,000 บาท จำนวน 21 ครอบครัว เป็นเงิน 42,000 บาท3. เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน รายละ 3,000 บาท จำนวน 9 ครอบครัว เป็นเงิน 27,000 บาทณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: