การประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตากครั้งที่ 8/2564 (12 มีนาคม 2564)

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายให้
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตาก
ครั้งที่ 8/2564 พร้อมคณะกรรมการฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดตาก
One Home จังหวัดตาก ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก, ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก,
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก และผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือ
รายครอบครัว แยกตามประเภทเงินอุดหนุน ผลการพิจารณา ดังนี้ 1. พิจารณาให้ความให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหากรณีฉุกเฉิน
จำนวน 51 ราย, 2 พิจารณาให้ความให้ความช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 41 ราย รวมผ่านการพิจาณาช่วยเหลือ จำนวน 92 ราย

Share: