การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2/2564 (2 มี.ค. 64)

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องให้คำปรึกษา ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก โดยมี นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการที่ยื่นเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดังนี้
– โครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เสนอขอ จำนวน 9 แห่ง 10 โครงการ
– โครงการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดอบรม อพม. 1 โครงการ
ให้ฝ่ายเลขานุการ สรุปผลการพิจารณาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ต่อไป

Share: