การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตาก และคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน 4 มิติ ครั้งที่ 1/2564 (15 มี.ค. 64)

วันที่ 15 มี.ค. 64 เวลา 09:30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตาก และคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน 4 มิติ ครั้งที่ 1/2564 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ คณะทำงานฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รวมทั้งถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ไปยังทุกอำเภอ
ซึ่งในที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตาก และคณะทำงานสนับสนุน
การดำเนินงาน 4 มิติ ที่ครอบคลุมมิติการเกษตร มิติสังคม/วิถีชีวิต/คุณภาพชีวิต มิติสิ่งแวดล้อม และมิติอื่นๆ , การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สรุปการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ และการเตรียมรับการลงพื้นที่ของพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ , สรุปพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2564
นอกจากนี้ ได้มีการเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงมหาดไทย โดยที่ประชุมได้รับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำโครงการฯ รวมถึงร่วมกันพิจารณาโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ อีกด้วย

Share: