การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคมจังหวัดตากครั้งที่ 1/2564 (8 ม.ค. 64)

https://www.facebook.com/photo?fbid=1770538873101670&set=pcb.1770539013101656

วันนี้ 8 ม.ค. 63 เวลา 13.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคมจังหวัดตากครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตาก และอนุมัติงบบริหารจัดการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2564


Share: