การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 (4 ก.พ. 64)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยผู้แทนปลัดจังหวัดตาก ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดตาก ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดตาก ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ผู้แทนประธานชมรมธนาคารจังหวัดตาก ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และคณะทำงานขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนทั้ง 9 อำเภอ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย โดยในที่มีกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ขอรับการสมทบ รอบที่ 2 จำนวน 2 กองทุน ได้แก่ องค์กรสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สลิด และกองทุน 60 ปี ครองราชย์เพื่อสุขภาพและสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่ตาวและกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ขอรับการสมทบ รอบที่ 4 จำนวน 1 กองทุน ได้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสมอโคน นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือในประเด็นการครบกำหนดวาระคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: