การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2/2564 (25 ก.พ. 64)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายวรานนท์ ยิ้มมงคล และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยก่อนการประชุม สำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปมอบให้กับอาสาดับไฟป่า จังหวัดตาก จำนวน 4,081 กรมธรรม์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวอาสาดับไฟป่าที่ได้รับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ ด้วย นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบโล่รางวัลเกียรติคุณ “สุขนี้ที่อำเภอ” พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ให้กับ นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก ที่ได้รับรางวัลจากกรมการปกครอง ตามโครงการอำเภอสร้างสุข “สุขนี้ที่อำเภอ ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”
หลังจากนั้น ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 โรคไข้เลือดออก และสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก , สถานการณ์สภาพภูมิอากาศ , สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดตาก , รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 , โครงการ ม.33 เรารักกัน
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือและพิจารณาประเด็นต่างๆ อาทิ ปัญหาเรื่องยาเสพติด , ปัญหาไฟป่าหมอกควัน , การลดอุบัติเหตุทางท้องถนน , ปัญหาการจัดการขยะ และโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ของจังหวัดตาก รวมถึงเรื่องอื่นๆ อีกด้วย

Share: