การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายศราวุธ ไทยเจริญ นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล และนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพลตรีเทอดศักดิ์ งามสนอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก ปลัดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวง เข้าร่วมประชุมสำหรับคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบ Web Conference ซึ่งในที่ประชุมจังหวัดตากได้เชิญชวนส่วนราชการพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมรับชม “สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี ” เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยสามารถเข้าชมผ่านหน้าเว็บไซด์จังหวัดตาก www.tak.go.th หัวข้อ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี , การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ขณะเดียวกัน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากได้นำเสนอผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาด ปี 2565 จากนั้นที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถานการณ์โรคอหิววาแอฟริกาในสุกร และการช่วยเหลือประชาชน , โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถานการณ์โรคจังหวัดตากอาทิ สถานการณ์โควิด-19 , มาตรการสำคัญและเข้มข้น , การบริหารจัดการวัคซีน (Group Vaccination) โดยจังหวัดตากได้มีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในจังหวัดไปแล้ว 973,150 ราย , การบริหารจัดการเตียง , สถานการณ์โรคไข้เลือดออก และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ในรายจ่ายภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมาย 82 หน่วยงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 17 หน่วยงาน


Share: