การประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเตือนมิถุนายน 2564 ครั้งที่ 7/2564 (22 ก.ค. 64)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเตือนมิถุนายน 2564 ครั้งที่ 7/2564 โตยในที่ประชุม ฯ กลุ่ม / ฝ่าย ไต้รายงานผลการดำเนินงานในเตือนกรกฎาคม2564,
แผนการตำเนินงานในเตือนถัตไป และร่วมกันวางแผนแนวทางในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ, การจัตกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้การตำเนินการปฏิบัติงานราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เรียบร้อย และกำชับการปฏิบัติตนแบบ New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาตซองโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต – 19) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: