การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2/2564 (25 ก.พ. 64)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยในที่ประชุมฯ กลุ่ม/ฝ่าย ได้รายงานผลการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2564, แผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป และร่วมกันวางแผนแนวทางในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ, การจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้การดำเนินการปฏิบัติงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเรียบร้อย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Share: