การประชุมขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอ (3 ก.ค. 64)

วันที่ 3 กรกฏาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ประสานงาน อพม.
ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อพม. และการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน tp map กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอ จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอวังเจ้า อำเภอสามเงา

Share: