การประชุมขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอ (4 .ก.ค. 64)

วันที่ 4 กรกฏาคม 2564 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเเภอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงาน อพม.
ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อพม. และการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน tp map กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอ จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพบพระ อำเภอท่าสองยาง อำเภออุ้มผาง

Share: