การประชุมกำหนดมาตรการและแนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (17 ส.ค. 63)

17 สิงหาคม 2563
[การประชุมกำหนดมาตรการและแนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก] :
นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการและแนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จำนวน 6 คน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรแม่สอด ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรแม่ท้อ โรงพยาบาลแม่สอด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก และสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)

Share: