การประชุมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน 12 กระทรวง และ ทีมพม. One Home เขตตรวจราชการที่ 17(ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) (17 มีนาคม 2564)

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดตาก ร่วมการประชุมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน 12 กระทรวง และ ทีมพม. One Home เขตตรวจราชการที่ 17
(ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)
เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง
ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Share: