การประชุมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดตาก พม.ตาก(One Home TAK) เข้าร่วมการประชุมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งเน้นย้ำการขับเคลื่อนงานโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน งานโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และงานตามนโยบายของผู้บริหารกระทรวง พม.เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกลไกติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับกลุ่มจังหวัด และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงพม. เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


Share: