การประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม ประจำปี 2563 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 (7 ส.ค. 63)


Share: