การตรวจเยี่ยมโครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านอยู่อาศัยแก่ผู้พิการ (21 ส.ค. 63)

21 สิงหาคม 2563
[การตรวจเยี่ยมโครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านอยู่อาศัยแก่ผู้พิการ] :
นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก พร้อมนางสาวพิมพร แหยมนาค เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปรับสภาพบ้านอยู่อาศัยแก่ผู้พิการ ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ระมาด โดยผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นผู้นำในการตรวจเยี่ยมติดตามผล


Share: