การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก อ.วังเจ้า (4 พ.ย. 63)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มอบหมายนางอัชรา มหันตรัตน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก อ.วังเจ้า เพื่อรับทราบข้อมูลสรุปของอำเภอ ทิศทางการดำเนินงานโครงการ ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบนโยบาย 7 ข้อ โดยมีรักษาราชการแทนนายอำเภอวังเจ้า หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ และผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการด้านสติปัญญา และเยี่ยมบ้านผู้พิการซ้ำซ้อน


Share: