การจัดทำสัญญา เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับสวัสดิการตรงตามวัตถุประสงค์ของตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (10 ก.พ. 64)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.จัดทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 47 ราย 2.จัดทำสัญญาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 6 แห่ง 18 หลัง 3.จัดทำสัญญาโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 9 แห่ง 4.จัดทำสัญญาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 แห่ง ในกิจกรรมมีนางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นประธานในการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับสวัสดิการตรงตามวัตถุประสงค์ของตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้นต่อไป

Share: